Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Jak uzyskać kredyt termomodernizacyjny?

Warto pamiętać, że Ustawa o Wspieraniu Przedsięwzięć Termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162 /98, 76/2001) stworzyła nową formę wspierania przez budżet państwa procesu zmniejszania zużycia energii cieplnej w budynkach.

Podstawą uzyskania premii termomodernizacyjnej, czyli umorzenia 25% kredytu jest zrealizowanie zaleceń audytu energetycznego, którego metodologia jest określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.


Według powyższej Ustawy spłata kredytu dodatkowo nie powinna obciążać inwestora, a spłaty rat kredytowych mają mieć pokrycie w kwocie oszczędności powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Warunkiem uzyskania kredytu jest przedstawienie audytu energetycznego, czyli rodzaj specjalnej analizy, która wykazuje oszczędności kosztów energii i kosztów ogrzewania, wynikające z planowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 

Kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekracza 80% kosztów inwestycji, a okres spłaty kredytu nie przekracza 10 lat. Miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie mogą być mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki i nie są większe równowartości 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; na wniosek inwestora bank kredytujący może ustalić wyższe raty spłaty kapitału.

Aby inwestorzy mogli uzyskać kredyt termomodernizacyjny, muszą spełnić określone kryteria:

 
Znaleźć audytora energetycznego


W wyborze audytora mogą pomóc m.in. wyszukiwarki internetowe. Zawsze należy sprawdzić kwalifikacje audytora (może to być m.in. licencja KAPE - Krajowej Agencji Poszanowania Energii lub certyfikat CEM - Certified Energy Manager) oraz referencje od dotychczasowych klientów.


Przeprowadzić pre-audyt


Pre-audyt jest to opracowanie określające szacunkowo wielkości kosztów inwestycji, które mogą być finansowane z kredytu oraz wysokość premii termomodernizacyjnej.


Wykonać audyt


Czyli najważniejsze działanie powiązane z otrzymaniem przez inwestora premii termomodernizacyjnej.


Podpisać umowę z bankiem kredytującym


Tutaj również polecamy duże zaangażowanie, gdyż banki nie są najlepiej przygotowane do obsługi premii termomodernizacyjnej, o czym można się przekonać chyba dopiero w bezpośrednim z nimi kontakcie. Należy również uważać na fakt, że różnorodne banki posiadają najróżniejsze procedury dotyczące powyższej premii. Sprawdź również zebrane przez nas informacje na temat banków w pozostałych artykułach tego działu! Bank udzielający kredytu termomodernizacyjnego, przekazując Funduszowi Termomodernizacyjnemu audyt, dołącza do niego umowę o kredyt zawartą pod warunkiem przyznania premii termomodernizacyjnej. Fundusz Termomodernizacyjny dokonuje weryfikacji audytu energetycznego albo zleca wykonanie takiej weryfikacji innym podmiotom. Po pozytywnej weryfikacji audytu energetycznego, Bank Gospodarki Kredytowej zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii termomodernizacyjnej.


Zrealizować inwestycję


Przedsięwzięcie termomodernizacyjne należy zrealizować zgodnie z zakresem podanym w audycie energetycznym.

 

Jaki jest obieg funduszy w kredycie termomodernizacyjnym?

 

Otóż premia termomodernizacyjna przekazywana jest do banku kredytującego przez Fundusz Termomodernizacyjny i zaliczana na spłatę wykorzystanego kredytu, jeśli przedsięwzięcie termomodernizacyjne:
• zostało zrealizowane zgodnie z audytem energetycznym,
• zostało zakończone w terminie określonym w umowie kredytu.

 

Kredyt termomodernizacyjny

Postanowiliśmy wyjść naprzeciw kierowanym do nas licznym zapytaniom o formalności związane z kredytem termomodernizacyjnym oraz pytaniom czemu w tej formalności pomoże

Postanowiliśmy wyjść naprzeciw kierowanym do nas licznym zapytaniom o formalności związane z kredytem termomodernizacyjnym oraz pytaniom, czemu w tej formalności pomoże nam audytor energetyczny. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym pokrótce opisaliśmy procedury związane z otrzymaniem premii termomodernizacyjnej. Tak więc nie tylko mieszkańcy domów energooszczędnych i domów pasywnych, ale każdy kto posiada dom może oszczędzać na użytkowaniu energii.

 

Fundusz Termomodernizacyjny

Podstawowym celem tego Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjnej przy pomocy kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta zwana "premią termomodernizacyjną" stanowi źródło spłaty 25% zaciągniętego kredytu na wskazane przedsięwzięcia.

Fundusz Termomodernizacyjny ustanowiono ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162 poz. 1121 z późniejszymi zmianami)  w Banku Gospodarstwa Krajoweg. W ramach obsługi Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego podejmuje decyzje o przyznaniu premii termomodernizacyjnej oraz - po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia - przekazuje przyznaną premię do banku kredytującego na spłatę pozostałej części kredytu zaciągniętego przez inwestora.

 

 

Co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne? 

 

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:

Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie:
rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania i budynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej:
w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy - co najmniej o 10%, w budynkach, w których w latach 1985-2001 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej o 15%,
w pozostałych budynkach - co najmniej o 25% .Co najmniej 25% rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła, tj.: kotłowni lub węźle cieplnym, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku, ciepłowni osiedlowej lub grupowym wymienniku ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającej ciepło do budynków.
Wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków - co najmniej o 20% w stosunku rocznym,
Zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne.
 


Co to jest premia termomodernizacyjna? 


Premia termomodernizacyjna jest formą pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 25% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia. Premia termomodernizacyjna stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Oznacza to, że realizując przedsięwzięcie termomodernizacyjne inwestor spłaca 75% kwoty wykorzystanego kredytu.

Premia termomodernizacyjna przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne z własnych środków.


 
Kto może się ubiegać o premię termomodernizacyjną? 


O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy, z wyjątkiem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych:

budynków mieszkalnych,
budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, lokalnej sieci ciepłowniczej, lokalnego źródła ciepła, budynków zbiorowego zamieszkania, przez które rozumie się: dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat i bursę szkolną, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne na podstawie zweryfikowanego audytu energetycznego. Z premii mogą korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny, a więc np.:

osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego),
gminy, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych,
wspólnoty mieszkaniowe.
 


Gdzie można się ubiegać o premię termomodernizacyjną? 


Premię termomodernizacyjną przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego. Wniosek o przyznanie premii należy składać, wraz z wnioskiem kredytowym, w banku, w którym inwestor ubiega się o kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Formularz wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej można otrzymać w banku, w którym inwestor złoży wniosek kredytowy. Kredyty na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych z premią termomodernizacyjną są udzielane przez banki, które podpisały umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Na chwilę obecną jest to 17 banków (m.in. BOŚ, BPH-PBK, ING-BŚ, BGŻ, BISE, BZ-WBK, BRE i inne).


 
Jakie są warunki ubiegania się o premię termomodernizacyjną? 


Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym. Kolejne warunki przyznania premii termomodernizacyjnej dotyczą kwestii związanych z udzieleniem i spłatą kredytu. Są one następujące:

Decyzję o udzieleniu kredytu Bank kredytujący podejmuje zgodnie z własnymi procedurami oceniając zdolność kredytową wnioskodawcy oraz ustanawiając wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu.
Kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie może przekroczyć 80% kosztów przedsięwzięcia.
Okres spłaty kredytu nie może być dłuższy niż 10 lat.
Miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie są mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki i nie są większe od obliczonej równowartości 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (oznacza to, że spłata kredytu wraz z odsetkami powinna mieć pokrycie w uzyskanych oszczędnościach kosztów energii); na wniosek inwestora bank kredytujący może ustalić wyższe spłaty kredytu.
 


Co to jest audyt energetyczny? 


Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Audyt jest podstawą do uzyskania prawa do premii termomodernizacyjnej, stanowi także założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.

Audyt energetyczny powinien zawierać w szczególności:

Dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej oraz ich właściciela.
Ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej.
Opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Szczegółowy zakres i formę audytu energetycznego,określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 12 poz. 114).


 
Jaki jest tryb przyznawania premii termomodernizacyjnej? 


Po zawarciu warunkowej umowy kredytu bank udzielający kredytu przesyła do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek inwestora o przyznanie premii termomodernizacyjnej wraz z audytem energetycznym.

Bank Gospodarstwa Krajowego w ciągu ok. 30 dni roboczych od daty otrzymania wniosku:

dokonuje weryfikacji audytu energetycznego albo zleca wykonanie takiej weryfikacji innym podmiotom,
sprawdza, czy zostały spełnione inne warunki do przyznania premii termomodernizacyjnej.
W przypadku negatywnej weryfikacji audytu energetycznego Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia inwestora i bank kredytujący. Zawiadomienie takie jest równoznaczne z odmową przyznania premii termomodernizacyjnej.

W przypadku pozytywnej weryfikacji audytu energetycznego oraz stwierdzenia, że zostały spełnione warunki kredytowania określające prawo do przyznania premii, Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii termomodernizacyjnej i jej wysokości.

Bank kredytujący, po otrzymaniu decyzji Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznaniu premii termomodernizacyjnej, uruchamia kredyt zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytowej potrącając prowizję w wysokości 0,6% kwoty przyznanej premii, którą przekazuje na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego.


 
Kiedy Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaca premię termomodernizacyjną? 


Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje premię termomodernizacyjną w wysokości 25% wykorzystanego kredytu bankowi kredytującemu po otrzymaniu od niego zawiadomienia, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym (sporządzonym zgodnie z audytem energetycznym, co zostało potwierdzone oświadczeniem projektanta), co jest potwierdzone oświadczeniem inspektora nadzoru budowlanego oraz w terminie określonym w umowie kredytu.

Przekazanie premii termomodernizacyjnej następuje w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o spełnieniu warunków do wypłaty premii. Bank kredytujący zalicza premię termomodernizacyjną przekazaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na spłatę kredytu wykorzystanego przez inwestora.

 

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Jak uzyskać kredyt termomodernizacyjny?

Warto pamiętać, że Ustawa o Wspieraniu Przedsięwzięć Termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162 /98, 76/2001) stworzyła nową formę wspierania przez budżet państwa procesu zmniejszania zużycia energii cieplnej w budynkach.

Podstawą uzyskania premii termomodernizacyjnej, czyli umorzenia 25% kredytu jest zrealizowanie zaleceń audytu energetycznego, którego metodologia jest określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.


Według powyższej Ustawy spłata kredytu dodatkowo nie powinna obciążać inwestora, a spłaty rat kredytowych mają mieć pokrycie w kwocie oszczędności powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Warunkiem uzyskania kredytu jest przedstawienie audytu energetycznego, czyli rodzaj specjalnej analizy, która wykazuje oszczędności kosztów energii i kosztów ogrzewania, wynikające z planowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 

Kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekracza 80% kosztów inwestycji, a okres spłaty kredytu nie przekracza 10 lat. Miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie mogą być mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki i nie są większe równowartości 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; na wniosek inwestora bank kredytujący może ustalić wyższe raty spłaty kapitału.

Aby inwestorzy mogli uzyskać kredyt termomodernizacyjny, muszą spełnić określone kryteria:

 
Znaleźć audytora energetycznego


W wyborze audytora mogą pomóc m.in. wyszukiwarki internetowe. Zawsze należy sprawdzić kwalifikacje audytora (może to być m.in. licencja KAPE - Krajowej Agencji Poszanowania Energii lub certyfikat CEM - Certified Energy Manager) oraz referencje od dotychczasowych klientów.


Przeprowadzić pre-audyt


Pre-audyt jest to opracowanie określające szacunkowo wielkości kosztów inwestycji, które mogą być finansowane z kredytu oraz wysokość premii termomodernizacyjnej.


Wykonać audyt


Czyli najważniejsze działanie powiązane z otrzymaniem przez inwestora premii termomodernizacyjnej.


Podpisać umowę z bankiem kredytującym


Tutaj również polecamy duże zaangażowanie, gdyż banki nie są najlepiej przygotowane do obsługi premii termomodernizacyjnej, o czym można się przekonać chyba dopiero w bezpośrednim z nimi kontakcie. Należy również uważać na fakt, że różnorodne banki posiadają najróżniejsze procedury dotyczące powyższej premii. Sprawdź również zebrane przez nas informacje na temat banków w pozostałych artykułach tego działu! Bank udzielający kredytu termomodernizacyjnego, przekazując Funduszowi Termomodernizacyjnemu audyt, dołącza do niego umowę o kredyt zawartą pod warunkiem przyznania premii termomodernizacyjnej. Fundusz Termomodernizacyjny dokonuje weryfikacji audytu energetycznego albo zleca wykonanie takiej weryfikacji innym podmiotom. Po pozytywnej weryfikacji audytu energetycznego, Bank Gospodarki Kredytowej zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii termomodernizacyjnej.


Zrealizować inwestycję


Przedsięwzięcie termomodernizacyjne należy zrealizować zgodnie z zakresem podanym w audycie energetycznym.

 

Jaki jest obieg funduszy w kredycie termomodernizacyjnym?

 

Otóż premia termomodernizacyjna przekazywana jest do banku kredytującego przez Fundusz Termomodernizacyjny i zaliczana na spłatę wykorzystanego kredytu, jeśli przedsięwzięcie termomodernizacyjne:
• zostało zrealizowane zgodnie z audytem energetycznym,
• zostało zakończone w terminie określonym w umowie kredytu.

 

Jak przeprowadzić termomodernizację domu z lat 60 i 70

W latach 60. i 70. nie przywiązywano specjalnej uwagi ani do jakości wykonania ani do parametrów cieplnych materiałów stosowanych do budowy domu. Było tak dlatego, że nie miała znaczenia ilość  energii zużywanej do ogrzewania, ponieważ była ona tania...

Obecnie ceny energii i ciepła są wysokie, a według analityków będą stale wzrastać coraz bardziej obciążając budżety domowe. Co więc zrobić, by nie wydawać majątku na ogrzewanie ani nie marznąć w zimnym domu? Najlepiej przeprowadzić termomodernizację domu. Polega ona na wprowadzeniu w budynku takich zmian, które spowodują, że ciepło nie będzie z niego „uciekało”. Jest to jednak inwestycja dość kosztowna, więc zanim zapadnie decyzja o jej przeprowadzeniu, trzeba sprawdzić czy się to opłaca. Bo tylko wtedy można wprowadzić niezbędne zmiany w taki sposób, by związane z tym koszty były pokrywane z uzyskanych oszczędności.

 

 

Dlaczego ucieka ciepło?

 
Główną przyczyną dużego zużycia energii (ciepła) są nadmierne straty ciepła. Większość budynków wybudowanych w latach 60. i 70. jest niedostatecznie zabezpieczona przed utratą ciepła. Dlatego ciepło ucieka przez ściany zewnętrzne, dachy, okna, do gruntu i przez wentylację.

 

 

Ściany zewnętrzne

 

 

Stopień w jakim ściany izolują cieplnie określa współczynnik przenikania ciepła U. Im jego wartość jest mniejsza, tym mniejsza „ucieczka” ciepła przez ścianę. Współczynnik U  ścian domów wzniesionych kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu ma wartość około 1 W/(m2K). Dzięki ociepleniu można zmniejszyć tę wartość do wymaganego normą 0,30 W/(m2K). Uwaga! Grubość izolacji cieplnej ścian zewnętrznych ze styropianu lub wełny mineralnej powinna być określona w audycie energetycznym.

 

Najskuteczniejsze jest ocieplanie ścian zewnętrznych od strony zimniejszej, czyli od zewnątrz. Jest to też najwygodniejszy sposób, by utworzyć równomierną warstwę izolacji cieplnej na całej powierzchni przegrody i wyeliminować mostki cieplne, czyli miejsca przez które ciepło ucieka najszybciej. Poza tym taka modernizacja jest też pretekstem do wykonania nowej elewacji domu.

 

 

Ocieplenie można wykonać metodami:

 

- BSO (dawniej lekką mokrą) lub metodą lekką suchą, dzięki którym ściany jednowarstwowe stają się ścianami dwuwarstwowymi; a ściany dwuwarstowowe są znacznie cieplejsze.

- obmurowaniu ściany istniejącej ścianką z cegły (6,5 lub 12 cm) tynkowaną lub spoinowaną od zewnątrz, z wytworzeniem przestrzeni wypełnionej materiałem izolacyjnym (styropianem lub wełną mineralną), dzięki której zimne ściany jednowarstwowe i dwuwarstwowe stają się ciepłymi ścianami trójwarstwowymi. Jest to metoda dość kosztowna, natomiast ocieplenie wykonane tą metodą jest bardzo skuteczne i trwałe.

 

 

Dachy i stropodachy

 

 

Straty ciepla przez te elementy to 30 - 50% strat całkowitych w budynku. Docieplenie stropodachu lub stropu nad ostatnią kondygnacją pozwala je zmiejszyć nawet o 80%. Łączna grubość takiego ocieplenia ze styropianu lub wełny mineralnej powinna być określona w audycie energetycznym, lecz nie powinna być mniejsza niż 25 cm. Dobrze jest także wykonywać izolacje dwuwarstwową np. 20 cm + 5 cm. Zmniejszymy przez to ilość mostków termicznych.

 

 

Stropy

 

 

Stropy nad nieogrzewanymi piwnicami i podłogi na gruncie.

By ciepło z domu nie uciekało do nieogrzewanej piwnicy a stamtąd do gruntu trzeba docieplić strop nad piwnicą warstwą styropianu lub wełny mineralnej o grubości co najmniej 8 - 12 cm. Izoalcja termiczna do ocieplenia podłogi na gruncie powinna mieć grubość 15 - 20 cm. 

 

 

Okna

 

 

Przez stare nieszczelne okna może uciekać z domu 10 - 30% ciepła. Po wymianie okien na nowe z szybami o dobrym współczynniku przenikania ciepła U albo przynajmniej po porządnym ich uszczelnieniu straty te mogą się zmniejszyć do 5%. Utracie ciepła zapobiega też zamontowanie rolet zewnętrzych lub okiennic.


Do uszczelnienia szczelin pomiędzy ramą okienną i ościeżnicą stosuje się taśmy ze spienionych tworzyw sztucznych. Mogą one dobrze uszczelnić okna, ale ich wadą jest to, że szybko ulegają starzeniu i trzeba je wymieniać co 2 - 3 lata. Uszczelnianie okien ma znaczenie nie tylko ze względów cieplnych. Szczelne okno lepiej chroni pomieszczenia w budynku od zewnętrznych hałasów i od przenikania do wnętrza pyłów.

 

 

Wentylacja

 

 

Usprawnienie systemu wentylacji jest koniecznym warunkiem racjonalnej termomodernizacji, zwłaszcza gdy okna zostały wymienione na szczelne. Bo choć nowoczesne, szczelne okna dla zwiększenia przepływu powietrza wyposażone są w system mikroszczelin, to wiele osób nie korzysta z tej możliwości i szczelnie zamyka okna. W wyniku tego mieszkańcy często źle czują się w pomieszczeniach, a na ścianach pojawia się wilgoć. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie nawiewników powietrza, które regulują ilość powietrza dostającego się do domu zależnie od potrzeb. Nawiewniki montuje się w górnej części okna lub nad oknem.


By zapewnić odpowiednią wymianę powietrza można także zastosować wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z rekuperacją (odzyskiem) ciepła, która zapewnia najlepszą kontrolę ilości i jakości powietrza doprowadzanego do pomieszczeń. Wprawdzie wymaga ona większych nakładów inwestycyjnych, ale szybko się one zwracają.

 

 

   
© ALLROUNDER