Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Jak uzyskać dopłatę do kredytu na termomodernizację oraz remonty budynków

 
Ostatnia aktualizacja: 2009-02-12
Autor: Sławomir Biliński
Źródło: Monitor Księgowego nr 2 z dnia 2009-01-20

Od 19 marca 2009 r. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie oraz osoby fizyczne będą mogły skorzystać nie tylko z premii termomodernizacyjnej, ale także z nowej premii remontowej. Właściciele budynków mieszkalnych z tzw. lokalami kwaterunkowymi będą mogli ubiegać się o premię kompensacyjną. Premie termomodernizacyjne, remontowe i kompensacyjne stanowią formę dofinansowania kredytów na przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe (patrz słowniczek). Takie zmiany wprowadza ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Ustawa ta zastąpi ustawę z 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121 z późn. zm.).


Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna - premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Podstawowym warunkiem uzyskania premii będzie osiągnięcie wymaganych w ustawie oszczędności w zużyciu energii cieplnej (art. 3 ustawy). Aby potwierdzić ten warunek, trzeba przedstawić audyt energetyczny.

Komu przysługuje - każdemu właścicielowi lub zarządcy budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. O premię będą mogły się ubiegać:

• spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego,

• gminy,

• osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Wysokość premii - 20% wykorzystanej kwoty kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, nie więcej jednak niż:

• 16% całkowitych nakładów inwestycyjnych i

• dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego (art. 5 ustawy).

Według ustawy z 1998 r. wysokość premii termomodernizacyjnej wynosiła 25% wykorzystanej kwoty kredytu.

Premia kompensacyjna

Premia kompensacyjna - forma rekompensaty celowej dla właścicieli budynków mieszkalnych z tzw. lokalami kwaterunkowymi. Jej podstawowym celem będzie wyrównanie szkód, jakich doznali "kamienicznicy" w związku z ustawowymi ograniczeniami wysokości czynszu (tzw. czynsz regulowany).

Komu przysługuje - osobom fizycznym, które 25 kwietnia 2005 r. były właścicielami lub spadkobiercami właścicieli budynku mieszkalnego albo po tym dniu zostały spadkobiercami właściciela budynku, w którym był co najmniej jeden lokal kwaterunkowy.

Wysokość premii - iloczyn wskaźnika kosztu przedsięwzięcia oraz kwoty wynoszącej 2% wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały w stosunku do tego lokalu ograniczenia związane z czynszem regulowanym (art. 11 ustawy).

Premia remontowa

Premia remontowa - dofinansowanie kredytów na remonty najstarszych budynków wielorodzinnych, które znajdują się w najgorszym stanie technicznym. Warunek ten trzeba będzie potwierdzić audytem remontowym. Warunkiem uzyskania premii remontowej będzie także osiągnięcie podczas remontu oszczędności energii cieplnej. Premię remontową można dostać tylko dla budynku, którego użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 r. Będzie można ją przeznaczyć m.in. na remont budynku, wymianę okien, remont balkonów, wyposażenie w instalacje i urządzenia wymagane przez obecne przepisy budowlane. Kredyt na remont uprawniający do premii nie może finansować prac zwiększających powierzchnię użytkową budynku mieszkalnego i obejmować swym zakresem remontu lokali mieszkalnych.

Komu przysługuje - spółdzielniom mieszkaniowym, towarzystwom budownictwa społecznego, wspólnotom mieszkaniowym z większościowym udziałem osób fizycznych oraz osobom fizycznym.

Wysokość premii - 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego (art. 9 ustawy).

Jak zaciągnąć kredyt

Kredyty na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych udzielane są przez 15 banków, które podpisały z BGK umowę o współpracy. Ich lista znajduje się na stronie www.bgk.pl. Wniosek o przyznanie premii trzeba zatem złożyć do BGK za pośrednictwem banku kredytującego inwestycję.

SŁOWNICZEK

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne - przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji (art. 2 pkt 2 ustawy).

Przedsięwzięcia remontowe - przedsięwzięcia związane z termomodernizacją, których przedmiotem jest:

a) remont budynków wielorodzinnych,

b) wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali,

c) przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie,

d) wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi (art. 2 pkt 3 ustawy).

• ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów - Dz.U. Nr 223, poz. 1459

Sławomir Biliński

konsultant podatkowy

   
© ALLROUNDER